MČR Rogaining 2013

Czech Rogaining Championships, 29. – 30.6.2013, Broumy

Pokyny - MČR Rogaining 2013

Mistrovství České republiky v rogainingu, 29. – 30.6.2013, Broumy

Pořádající subjekt:
TJ Lokomotiva Beroun, o.s. - oddíl orientačního běhu
Organizační zajištění:
LBE Orienteering, o.s.
Pořádající orgán:
Česká asociace rogainingu a horského orientačního běhu (ČAR)
Datum konání:
29. – 30.6.2013
Centrum závodu:
Broumy, fotbalové hřiště (49°57'14.393"N, 13°51'13.352"E)
Parkování:
na louce v blízkosti centra závodu, v případě nepřízně počasí parkování v obci. Dbejte prosím pokynů pořadatele
Prezentace:

v centru závodů v době:

 • pátek 18:00 - 23:00
 • sobota 8:00 – 9:00
  (účastníci na 6hod. až do 10:00, na 12hod. až do 15:30)

Prosíme, přineste si své čipy na prezentaci ke kontrole, závodníkům na 24h doporučujeme použít čipy řady 6 a výše. Pokud závodník ví, že nenavštíví více jak 30 kontrol, může použít SI5, nad kapacitu čipu nebude uznána žádná kontrola..

Plombování čipů proběhne u prezentace:

 • 9:00 – 9:30 pro závod na 24 hodin a PŘÍCHOZÍ
 • 10.00 – 10:30 pro závod na 6 hodin
 • 15:00 – 15:30 pro závod na 12 hodin
Ubytování:
Pro závodníky na 24 a 12 hodin výhradně vlastní stany ve vymezeném prostoru v centru bez poplatku. Zájemci o nocování z ostatních kategorií ve vlastních stanech zaplatí při prezentaci poplatek 50 Kč za jednu noc ve stanu. Závodníci na 6 hodin mohou využít ubytování v okolí – Křivoklát, Beroun, Hořovice.
Pro stany využijte vyhrazené prostory.
Druh závodu:
Soutěžní:
 • mistrovství České republiky v rogainingu na 24 hodin (sobota 12:00 až neděle 12:00 hodin)
 • veřejný závod v rogainingu na 12 hodin (sobota 18:00 až neděle 06:00)
 • veřejný závod v rogainingu na 6 hodin (sobota 14:00 až sobota 20:00 hodin)
Nesoutěžní (pro PŘÍCHOZÍ):
 • rogaining na 6 hodin pro partnery závodu a ostatní příchozí (sobota 12:00 až sobota 18:00 hodin)
Prostor závodu:
Křivoklátsko – prostor závodu je vymezen na východě obcemi Beroun, Chyňava, Poteplí; na severu: Bratronice, Běleč, Městečko, Lašovice, Žďáry; na západě: Příčina, Zhoř, Chlum, Hlohovičky; na jihu: Chotětín, Zbiroh, Žebrák, Zdice, Králův Dvůr (pouze na sever od dálnice – prostor na jih od dálnice nebude závodním prostorem)
Terén:
 Křivoklátská vrchovina (západní, jižní a centrální část), Lánská pahorkatina (na severu) a Karlovická pahorkatina (na severozápadě); nejvyšší nadmořská výška 617 m.n.m., nejnižší 220 m.n.m; střední hustota komunikací, hustota osídlení větší při jižní hranici a na severu, zalesnění prostoru – přes 70%
Mapa:
Speciálka pro rogaining, měřítko 1: 50 000, e = 10 m, stav 05/2013, vodovzdorně upravená (Tyvek)
Popisy:
Slovní popisy kontrol (česky i anglicky) se vydávají spolu s bodovým ohodnocením společně se závodní mapou. Na popisech bude uvedeno tel. číslo na pořadatele.
Systém ražení:
elektronický (SPORTident)
Každý člen týmu musí mít svůj SI čip!
Pro závod na 24 hodin je nutno použít pouze čipy řady 6 a výše.
Čipy bude také možné zapůjčit při prezentaci za poplatek 50 Kč za čip.
Způsob hodnocení:
kontroly budou označeny na mapě a v popisech kódem, přičemž první číslice vynásobená deseti udává jejich bodovou hodnotu (od 30 do 90 bodů). Počet navštívených kontrol v libovolném pořadí si volí každý tým dle vlastního uvážení. Průchod kontrolou se označuje zastrčením čipu do razící jednotky SI. Kontrolní stanoviště je vybaveno oranžovobílým lampionem o velikosti 30x30 cm, SI jednotkou a lístečkami (pro případ selhání a nefunkčnosti SI).
O umístění daného týmu rozhoduje celkový bodový zisk, při rovnosti bodů nižší dosažený čas. Při překročení časového limitu bude odečteno 20 bodů za každou započatou minutu zpoždění. Při překročení časového limitu o 30 minut a více nebude tým hodnocen.
Slovo stavitele:
vždy deset minut před startem každého závodu.
Povinné vybavení:
všichni závodníci jsou povinni po celou dobu závodu mít s sebou:
 • píšťalku pro případné přivolání pomoci
 • doporučujeme i nabitý mobilní telefon
Kategorie:
Soutěžní:
 • 24 hodin (MO, WO, XO, MV, WV, XV, MSV, WSV, XSV, MJ, WJ, XJ)
 • 12 hodin (MO12, WO12, XO12)
 • 6 hodin (MO6, WO6, XO6, OPEN)
Nesoutěžní:
 • 6 hodin (PŘÍCHOZÍ)

Všichni členové týmu musí absolvovat celý závod společně. Při vzdání kteréhokoliv člena týmu se musí tým dostavit do cíle a závod ukončit.
Účastníci mladší 18 let se mohou zúčastnit pouze předloží-li písemný souhlas rodičů či zákonných zástupců. Závodníci mladší 15 let se navíc mohou zúčastnit pouze v doprovodu osoby starší 18 let.

V závodě MČR na 24 hodin smí startovat pouze registrovaní členové ČAR, přičemž zaregistrování musí být všichni členové týmu.
Do ČAR je možno se zaregistrovat bezplatně při prezentaci.

Zakázané prostory:
V závodním prostoru se vyskytuje několik zakázaných území. Jedná se o jeden soukromý pozemek v okolí startu. Ostatní zakázané prostory jsou maloplošně cháněná území (dále jen rezervace) v působnosti Správy CHKO Křivoklátsko, která v rozhodnutí o povolení závodu stanovila podmínku, že trasy běhu a kontroly budou umístěny mimo rezervace. Tuto podmínku je nutno bezpodmínečně dodržet! Volte proto svůj postup tak, abyste se těmto územím vyhnuli a v žádném případě do zakázaných prostorů nevstupovali a to ani po cestách. Tým, který do zakázaných prostorů vstoupí, bude diskvalifikován. Fyzickým osobám, které se tímto konáním dopustí přestupku, uloží orgán ochrany přírody podle závažnosti provinění pokutu až výše 100 000 Kč.
Všechna zakázané prostory jsou v mapě vyšrafovány červenou šrafou. Rezervace, jejíchž rozsah neumožňuje, aby byly zobrazeny v mapě jsou v terénu označeny na stromech dvěma červenými pruhy.
Další podmínky:
vyplývají ze souhlasů vlastníků lesa s konáním závodu, kteří obecně požadují, aby byly dodrženy veškeré zákazy a omezení, vyplývající ze zákona o lesích. Jde zejména o nepoškozování mladých porostů, o zákaz vstupu do oplocených pozemků a zákaz kouření a rozdělávání ohňů v lese.
Program:

pátek 28.6.2013

 • 18:00 – 23:00 – prezentace účastníků závodu na 6, 12 a 24 hodin a nesoutěžní kategorie PŘÍCHOZÍ

sobota 29.6.2013

 • 8:00 - 9:00 – prezentace účastníků závodu na 24 hodin a nesoutěžní kategorie PŘÍCHOZÍ (účastníci závodu na 6 hodin se mohou prezentovat až do 10:00, závodníci na 12 hodin až do 15:30 hodin)
 • 9:00 - 9:30 – plombování čipů závodu na 24 hodin a nesoutěžní kategorii PŘÍCHOZÍ
 • 10:00 – výdej závodních map pro závody na 24 hodin a nesoutěžní kategorii PŘÍCHOZÍ
 • 10:00 – 10:30 - plombování čipů pro závodníky na 6 hodin
 • 12:00start závodu na 24 hodin a nesoutěžní kategorie PŘÍCHOZÍ
 • 12:00 – výdej map pro závod na 6 hodin
 • 14:00 - start závodu na 6 hodin
 • 15.00 - 15:30 plombování čipů pro závodníky na 12 hodin
 • 16:00 - výdej map pro závod na 12 hodin
 • 17:00 – otevření Hash house
 • 18:00start závodu na 12 hodin a konec závodu nesoutěžní kategorie PŘÍCHOZÍ
 • 20:00konec závodu na 6 hodin
 • 21:30 – vyhlášení výsledků závodu na 6 hodin

neděle 30.6.2013

 • 6:00konec závodu na 12 hodin
 • 12:00konec závodu na 24 hodin
 • 13:00 – uzavření Hash house
 • 14:00 – vyhlášení výsledků závodů na 12 a 24 hodin
Výdej map:
 • sobota, 29.6. v 10:00 hodin – pro závod na 24 hodin a nesoutěžní kategorii PŘÍCHOZÍ
 • sobota, 29.6. v 12:00 hodin – pro závod na 6 hodin
 • sobota, 29.6. v 16:00 hodin – pro závod na 12 hodin
Hromadný start:
 • sobota, 29.6. v 12:00 hodin – pro závod na 24 hodin a nesoutěžní kategorii PŘÍCHOZÍ
 • sobota, 29.6. v 14:00 hodin – pro závod na 6 hodin
 • sobota, 29.6. v 18:00 hodin – pro závod na 12 hodin
Ukončení závodu:
 • sobota, 29.6. v 18:00 hodin – pro nesoutěžní kategorii PŘÍCHOZÍ
 • sobota, 29.6. v 20:00 hodin – pro závod na 6 hodin
 • neděle, 30.6. v 06:00 hodin – pro závod na 12 hodin
 • neděle, 30.6. v 12:00 hodin – pro závod na 24 hodin
Doprovodné akce:
v sobotu odpoledne proběhne v centru závodu dětská orientační hra, pro dospělé zahraje country skupina
Vyhlášení:
V každé soutěžní kategorii budou vyhlášeni a odměněni první tři týmy. V nesoutěžní kategorii PŘÍCHOZÍ nebude vyhlášení vítězů prováděno – týmy v kategorii PŘÍCHOZÍ obdrží účastnický list.
Doprava:
vlastními dopravními prostředky nebo hromadnou autobusovou dopravou z Berouna či Žebráku, pořadatel nezajišťuje.
Občerstvení:
Během závodu v centru (hash house pro kategorie 24 a 12 hodin).
Dále bude po celou dobu otevřen pořadatelský bufet. V prostoru centra bude otevřena místní restaurace Na hřišti. V obci je otevřena restaurace v kulturním domě s nabídkou teplých jídel. Více o místních restauračních zařízeních a obchodech. V závodním prostoru se nachází dostatek studánek, říček, bufetů a restaurací takže žádné občerstvení či vodu v závodním prostoru pořadatelé nezajišťují.
Odpady:
Odpady, které závodníkům vzniknou v centru závodu vytřiďte podle jednotlivých druhů a odložte je do příslušných kontejnerů na tříděné odpady, které kde pro vás obec Broumy v centru zajistila.
Obalové odpady, které závodníkům vzniknou při vlastním závodě přineste s sebou zpět a odložte je následně do odpadových nádob v centru závodu.
Funkcionáři závodu:
 • ředitel závodu : Ladislav Lejbl
 • stavba kontrol: Vladimír Mezník
 • hlavní rozhodčí: Václav Šimon
 • povolení závodu: Jan Marek
 • ředitelka cateringu: Pavla Vildmonová
 • řízení prezentace: Pavlína Procházková
Důležitá upozornění:
Závodí se podle platných pravidel ČAR.
 • 1)závodníci smí při závodě používat pouze mapu poskytnutou pořadatelem. Po vydání závodních map je přísně zakázáno používat jakýchkoliv jiných speciálních map, např. s vyznačenými turistickými značkami.
 • 2)pro občany ČR platí, že v závodě MČR na 24 hodin smí startovat pouze registrovaní členové ČAR, přičemž zaregistrováni musí být všichni členové týmu.
 • 3)účastníci mladší 15 let se mohou zúčastnit pouze v doprovodu osoby osmnáctileté či starší. Účastníci mladší 18 let musí předložit písemný souhlas jejich zákonného zástupce.
 • 4)každý závodník se akce účastní na vlastní nebezpečí a sám zodpovídá za svou bezpečnost. Při prezentaci je nutné podepsat prohlášení, že se závodu zúčastňujete na vlastní nebezpečí.
 • 5)pořadatel neručí za žádné škody způsobené účastníky akce.
Výňatek z pravidel ČAR:

Závodníci smí při závodě používat pouze buzolu a mapu poskytnutou pořadatelem. Je nepřípustné používat k orientaci jiných map či speciálních navigačních pomůcek (GPS apod.). V případě pochybnosti ohledně speciálních navigačních pomůcek rozhoduje při daném závodě hlavní rozhodčí a dlouhodobě Prezídium ČAR.

Závodníci nesmí využívat žádné dopravní prostředky.

Tým musí absolvovat celý závod společně. Zvláště při průchodu kontrolní mi body a při doběhu do cíle musí být členové týmu v těsné blízkosti. Každý člen týmu musí provést označení průchodu kontrolním bodem sám. Přísně je zakázáno bez svolení pořadatele opustit spoluběžce (např. při jejich vyčerpání či zranění) a doběhnout zbytek tratě sám. Závodníkům (týmu) nesmí při závodě pomáhat žádná další osoba, ani je doprovázet.

Pes či jiné zvíře smí závodníky doprovázet pouze se souhlasem hlavního rozhodčího. Pořadatel může povolit využívat při závodě služeb samoobsluh, restaurací apod. V zásadě musí jít vždy o služby, které mohou využít všichni závodníci. V případě nehody (zranění apod.) musí závodníci poskytnout veškerou možnou pomoc. Tým nesmí být postižen za porušení pravidel v souvislosti s poskytnutím pomoci.

Závodníci jsou povinni dodržovat pokyny pořadatele a všechny právní normy platné na území České republiky.

Tým nesmí předem do závodního prostoru umístit žádné zásoby či vybavení. Nesmí je ani na trati zanechávat, pokud nebudou vyzvednuty před ukončením závodu.

Po vypršení časového limitu jsou všechny týmy, které dosud nedokončily závod, povinny se v nejkratším možném čase hlásit v cíli. V případě porušení této povinnosti odpovídají členové týmu za případné záchranné akce. Závod končí uplynutím stanoveného počtu hodin od startovního signálu. Týmy, které dorazí později, jsou penalizovány bodovou srážkou za každou započatou minutu prodlení. Tým, který dorazí déle než 30minut po ukončení závodu, není klasifikován.

Pravidla ČAR (pdf)